Trustee
Contact Us
 
About Shankar Maharaj
Miracle of Shankar Maharaj
 
Shree Shankar Maharaj during
His last stay at Antapur
Shree Swami Samarth & Shree
Shankar Maharaj during their stay
at Shubhrai Math
Shree Shankar Maharaj at Bhau Pathare's house in Mumbai
 
Shree Shankar Maharaj at
Bhau Pathare's house in Mumbai
Shree Shankar Maharaj
 
Shree Shankar Maharaj at Datta Jayanti Celebration in Shubhrai Math
 
 
Shree Shankar Maharaj alias
Mr.John at Seden Street in England
Shree Shankar Maharaj at
Rangoon in Burma
 
Shree Shankar Maharaj in a
farm in Solapur
 
-----Shree Shankar Maharaj at
Jabalpur
Shree Shankar Maharaj at
a photo studio in Nagar
 
Shree Shankar Maharaj at
a photo studio in Nagar
 
 
-----Shree Shankar Maharaj in
Pune
Shree Shankar Maharaj in
Vashim
 
Shree Shankar Maharaj at
Malinagar
 
 
-----Shree Shankar Maharaj in
a palace at Gwalior
Shree Shankar Maharaj at Nagar with Dada Karkhanis, Navale, Advocate Shotri, Thorath, Bhausaheb Dhaneshwar, Kukade & Dr.Dhaneshwar
 
Shree Shankar Maharaj at
Nagar
 
 
Shree Shankar Maharaj
watching Bal Gandharva's play
Shree Shankar Maharaj resting at Raosaheb Mehendale's palace in Pune
 
Shree Shankar Maharaj at Rambhau Akkolkar's house at Trambakeshwar
 
 
-----Shree Shankar Maharaj
Shree Shankar Maharaj gave the divine glimpse of Goddes Bhavanimata to His devotees
 
Shree Shankar Maharaj during
His last stay at Shubhrai Math
 
 
-----Shree Shankar Maharaj & Dnyayaratna Maharshi Dhundiraj Vinod at
the time of Samadhi
Shree Shankar Maharaj at
the time of Samadhi
 
Shree Shankar Maharaj Samadhi at Dhankavdi in the year 1947
 
 
----Shree Shankar Maharaj came after 15 years of His Samadhi at Waghod
Shree Shankar Maharaj idol at Dhankavdi Samadhi Math
 
Shree Shankar Maharaj
 
 
----Shree Shankar Maharaj
Shree Shankar Maharaj
 
Shree Shankar Maharaj
& Shree Swami Samarth
 
 
Shree Shankar Maharaj with
Shree Swami Samarth & God Dattatray
Saptashakti Saptarshi
 
Shree Shankar Maharaj